Informační deska

 

Probíhá rekonstrukce nemovitosti - konkrétní termíny uveřejněny v záložce kalendář akcí.

V Praze dne 28.7.2016

Vážení členové družstva,

dovoluji si Vás tímto informovat o stavu rekonstrukce nemovitosti a požádat Vás o součinnost Vámi prováděnými pracemi na rekonstrukce bytu, ke kterému máte právo nájmu.

  1. Probíhají poslední dokončovací práce v prostorách suterénu domu do 30.9.2016 a dokončovací práce v bytech. V nejbližších dnech proběhne generální úklid domu. Nemovitost je již plně funkční, dokončují se rekonstukce bytů zajišťované jednotlivými nájemci - členy družstva. Představenstvo žádá členy, aby požádali o výjimku, pokud v jejich bytě budou probíhat práce i po 30.9.2016, které by mohly hlukem či jinak obtěžovat ostatní.
  2. Někteří členové družstva se obrátili na představenstvo s žádostí, aby jim byly uhrazeny náklady – „škody“ vzniklé jim v bytech prováděnou rekonstrukcí rozvodů, např. opravy sádrokartonů.  Vyzýváme tyto členy, aby předložili průkazné doklady o úhradě těchto nákladů, koncem srpna představenstvo provede celkové vyúčtování, včetně členy objednaných nadstandardů, a současně provede započtení průkazných a rozumných požadavků členů na tyto opravy. Ve sporných případech představenstvo tyto požadavky předloží k posouzení nejbližší členské schůzi (předpokládáme někdy na přelomu září-říjen). 
  3. Dále žádáme členy družstva, aby nahlásili odpad vzniklý z rekonstrukce jejich bytu, který byl odložen do dvora. Představenstvo z důvodu úspory financí nenasmlouvalo likvidaci odpadu u dodavatelů (bylo by to drahé, stanovuje se % z ceny díla) a objednává průběžně na náklady družstva odvoz stavební sutě. V případě, že rekonstrukci bytu zajišťuje p. Novák, budou tyto náklady fakturovány panu Novákovi (má tyto náklady v rozpočtu). Proto by bylo nespravedlivé, aby ostatním likvidaci sutě hradilo družstvo. Představenstvo má představu, kterých bytů se to týkalo, ale uvítali bychom, kdyby se příslušní členové družstva sami k tomuto přihlásili.
  4. Představenstvo opakovaně žádá členy družstva, v jejichž bytě probíhaly jakékoliv práce nad rámec rekonstrukce realizované družstvem, aby podali v souladu se stanovami ŽÁDOST ČLENA DRUŽSTVA O SOUHLAS MAJITELE S REKONSTRUKCÍ BYTU. Pro zjednodušení představenstvo vypracovalo a rozdalo formulář, bohužel vyplnil a odevzdal pouze Ing. Krčmář.   
  1. Od 1.8.2016 bude zahájena průběžná kontrola a přejímka dílčích dodávek dle smluv o dílo uzavřených mezi družstvem a dodavateli TOPOS-MONT, ELMA Kladno a firma Novák. O předání bude vyhotovena podrobná fotodokumentace. Za družstvo bude práce přejímat Ing. Lhota jako projektový manažer a projektový dohled nad realizací. V návaznosti představenstvo provede i kontrolu stavu jednotlivých bytů, termín 20.9.2016, termín a rozpis Vám upřesníme.

 

Za představenstvo:

Ing. Daniela Kočová, předsedkyně představenstva

Přihlášení

Napište nám

Dotaz na představenstvo družstva